Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre moga byc juz zapisane w folderze przegladarki. Wiecej informacji mozna znalezc w Polityce plików cookies.
Kliknij w ten tekst aby zaakceptować i więcej nie pokazywać tego komunikatu.

Deklaracja dostępności

Gminne Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie

W Gminnym Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa http://gcuw.idsl.pl/ spełnia wymagania w 81,48%.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej:2017-03-28
Data ostatniej istotnej aktualizacji: strona aktualizowana jest na bieżąco

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów w niektórych obszarach witryny,
  • cel odnośników do plików zewnętrznych nie jest opisany zgodnie w wytycznymi standardu WCAG 2.1,
  • brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe
  • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
  • brak zdefiniowanego stylu "focus" dla elementów interaktywnych jak odsyłacze i pola formularzy.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest J.Wietrzyński, (j.wietrzynski@idsl.pl) . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 508471935. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub któregoś jej elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
Telefon (22) 55 17 700
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna

  1. Gminne Centrum Usług Wspólnych funkcjonuje na I piętrze budynku głównego Szkoły Podstawowej w Zdziechowie, do którego wchodzi się wejściem od strony parkingu. Drzwi wejściowe mają odpowiednią szerokość (jednak nie otwierają się automatycznie). Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Nie występują w nim różnice poziomów w obrębie kondygnacji pomiędzy którymi osoby niepełnosprawne przemieszczają się windą zlokalizowaną na wprost wejścia do budynku głównego. Budynek jest chroniony przez całą dobę poprzez pracowników obsługi szkoły oraz monitoring wizyjny. Każdy klient (gość) odwiedzający GCUW przechodzi przez hol główny, w którym znajduje się dyżurka szkolnego pracownika obsługi
  2. W ramach jednej kondygnacji budynku nie ma zmian poziomów. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów. Schody mają odpowiednią szerokość biegu. W budynku znajduje się winda o odpowiedniej wielkości, (z  sygnalizacją dźwiękową o zamykaniu i otwieraniu drzwi oraz komunikatami głosowymi). W windzie przycisk kondygnacji „zero” nie jest dodatkowo wyróżniony kolorystycznie, nie ma w niej również poręczy po obu stronach (jest jedna poręcz na wprost).
  3. Na parkingu przed budynkiem wyznaczono miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami, znajdujące się blisko wejścia do budynku i oznaczone kolorem niebieskim.
  4. Osoba uprawniona może wejść do budynku z psem asystującym.
  5. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online jak również nie ma. pomieszczenia wyposażonego w urządzenia wspomagające słuch.