Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre moga byc juz zapisane w folderze przegladarki. Wiecej informacji mozna znalezc w Polityce plików cookies.
Kliknij w ten tekst aby zaakceptować i więcej nie pokazywać tego komunikatu.

Centrum Usług Wspólnych Gminy Gniezno

Centrum Usług Wspólnych Gminy Gniezno zapewnia wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych. Centrum Usług Wspólnych Gminy Gniezno zostało utworzone na podstawie uchwały Nr XXV/172/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 wreśnia 2016 r.  Nowoutworzonej jednostce, z dniem 1 stycznia 2017 roku przekazane zostało w zarząd, mienie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Gniezno, który uległ likwidacji z dniem 31 grudnia 2016r.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY GNIEZNO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Centrum Usług Wspólnych Gminy Gniezno jest Centrum Usług Wspólnych Gminy Gniezno, 62-200 Gniezno, Zdziechowa 136.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Centrum Usług Wspólnych Gminy Gniezno, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
3. Administrator danych osobowych – Centrum Usług Wspólnych Gminy Gniezno. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 punkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Centrum Usług Wspólnych Gminy Gniezno (obsługa kadrowo-płacowa, administracyjna i socjalna);
b) realizacji umów zawartych z jednostkami obsługiwanymi i kontrahentami Centrum Usług Wspólnych Gminy Gniezno;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Centrum Usług Wspólnych Gminy Gniezno przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Centrum Usług Wspólnych Gminy Gniezno
c) podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu m.in. w ramach dostępu do informacji publicznej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
    dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
    osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania  
    danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
    dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
    dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
    osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
    przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych,
    żądając w zamian ich ograniczenia,
    Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do
    ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie
    uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
    przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie
    zgody wyrażonej przez tą osobę,
    przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
    zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie
    zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
    przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Centrum Usług Wspólnych Gminy Gniezno Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane, tj. dane osobowe konkretnej osoby nie będą analizowane w taki sposób, aby stworzyć dokładny opis jego preferencji i cech, jak to tylko możliwe.